Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2021
Imatge
Ja siga per les censures i prohibicions per ideologies pol í tiques (dictadures) o per motius religiosos (esgl é sia cat ò lica), les llistes de llibres prohibits existeixen des de fa molt de temps. Els seus autors han patit oblit, pres ó , exili, menyspreu i, incl ú s, assassinat. Actualment hi ha   un nou Gran Censor o moviment (o generaci ó ) f í sic i de xarxes socials anomenat “ woke ” ( * ) que semblen les arrels del puritanisme i fonamentalisme del segle XXI dels llibres i autors prohibits. No sols prohibeixen la lectura de certs llibres sin ó que tamb é s ’ organitzen “ fogueres purificadores ” per cremar llibres pol í ticament incorrectes. Diuen i conten que potser la llavor del fanatisme, dels estudiants bel · licosos, de la crian ç a paranoica i de la mordassa als periodistes perqu è els “ wokes ” s ’ han autoanomenat “ guardians de la nova moral ” i tenen com objectiu controlar el llenguatge. O siga, i si em permeteu el s í mil, estem a un pas de formiga a qu è en
Imatge
Qu è farem, qu è direm? A vegades, els refranys no s ó n del tot certs. Com aquell que diu “ si vols que et toque la loteria, treballa de nit i de dia ” . Done fe que de treballar, ning ú é s fa ric; aleshores, qu è farem? Qu è direm? Puix que al cap i a la fi, ni la salut ni la felicitat es compren amb diners; per ò qui t é llibertat, salut, amics é s ric i ho sap (o no).   Qu è farem, qu è direm? des de ben jovenet, crec recordar que tenia 11 anys, estava en classe de ci è ncies socials (6 é d ’ E.G.B) en la recent escola unificada de Palma i Ador i/o Ador i Palma (l ’ ordre dels factors no altera el producte) quan el mestre em fa llegir l ’ escrit de la pissarra. No podia llegir el que el mestre havia escrit en la pissarra.   Criden als pares. “ Don Jos é , Do ñ a Rosario, su hijo “ arropix ” mucho los ojos cuando le mando leer lo escrito en la pizarra. Necesita gafas ” . Eixe dia vaig entendre perqu è jugava al b à squet i no feia ni una cistella, jugava al front ó